Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bao cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chín...

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Bao cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 10/6/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo số 1529/BC-VPUB về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022.
Xem nội dung Báo cáo số 1529/BC-VPUB​ BC CCHC 6 tháng năm 2022.vpub.pdf