Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-VPUB về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
Xem chi tiết Kế hoạch 42/KH-VPUB 2021.01.07. Ke hoach 42 ra soat TTHC VPUB.pdf