Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
27/12/2022
Ngày 27/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND Về việc công bố bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam