Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền cải cách hành chính  
03/03/2020
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 335/KH-VPUB về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
06/02/2020
Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-VPUB về tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh.
21/01/2020
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-VPUB về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020
15/01/2020
Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-VPUB về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.
08/01/2020
Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2193/KH-VPUB về cải cách hành chính năm 2020.
24/01/2019
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-VPUB về kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam năm 2019.