Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền cải cách hành chính  
23/03/2022
Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND về đẩy mạnh các thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025
05/02/2021
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 235/KH-VPUB về việc tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
26/01/2021
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-VPUB về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
11/09/2020
Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 1706/BC-VPUB về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2020.
08/06/2020
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 993/BC-VPUB về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phướng hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020.
15/05/2020
Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 791/BC-VPUB về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.
27/03/2020
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 42/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
03/03/2020
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 335/KH-VPUB về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
06/02/2020
Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-VPUB về tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh.
24/01/2020
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-VPUB về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2020
21/01/2020
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-VPUB về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020
17/01/2020
Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-VPUB về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
15/01/2020
Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-VPUB về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.
08/01/2020
Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2193/KH-VPUB về cải cách hành chính năm 2020.
07/01/2020
Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-VPUB về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.
12
Previous Page 1-15 Next Page