Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Báo cáo kinh tế-xã hội  
04/06/2021
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành báo cáo số 84/BC-UBND về quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.
10/04/2019
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành báo cáo số 35/BC-UBND tỉnh về quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019.
17/02/2017
Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2016