Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 25/5/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.