Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 03/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Xem nội dung Báo cáo số 1144/BC-VPUB  2021.6.03. Bao cao 1144 cai cach hanh chinh 6 thang dau nam 2021.pdf