Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và môi trường

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và môi trường

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, thủy lợi, phòng chống lụt bão; kinh tế tập thể; làng nghề; định canh, định cư, tái định cư, xây dựng kinh tế mới;

+ Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực.

 - Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan