Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Khoa giáo - Văn xã

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Khoa giáo - Văn xã

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông, phát thanh truyền hình; bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội; y tế, dân số, gia đình, trẻ em và các vấn đề xã hội khác;

+ Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2008 tại Văn phòng. 

            - Giữ mối quan hệ phối hợp công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh với các Ban Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan