Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Kinh tế

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Kinh tế

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Tài chính, ngân sách, giá cả, phí, lệ phí, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, hải quan, thuế; thị trường tài chính - tiền tệ; dự trữ quốc gia; nguồn vốn, tài sản công; đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hành tiết kiệm chống lãng phí…;

+ Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Ngân hàng, Thuế, Kho bạc, Chi cục Hải quan quản lý các KCN, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu CN Đồng Văn III; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.