Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tổng hợp

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Tổng hợp

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Xây dựng và quản lý chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; công tác tổng hợp, thống kê; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Soạn thảo các Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị các tài liệu, ghi biên bản họp và dự thảo thông báo kết luận phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh phản ánh vào bản báo cáo giao ban Uỷ ban hàng tuần;

+ Chuẩn bị nội dung phục vụ họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng, giao ban chuyên viên;

+ Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật thông tin, chế độ thông tin báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp công tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh;

+ Thư ký, giúp việc hành chính Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Thực hiện xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh theo qui định của pháp luật; giữ bản quyền đối với Công báo điện tử của tỉnh;

+ Quản trị mạng nội bộ của cơ quan theo qui định hiện hành; phối hợp vận hành hệ thống tin học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phục vụ hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Theo dõi, giúp các đơn vị về chuyên môn kỹ thuật, duy trì hoạt động các trang mạng (nếu có), theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng;

+ Thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Văn phòng; quản trị Cổng thông tin điện tử của Văn phòng; quản lý tài khoản, mật khẩu đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn; tiếp nhận, xử lý, biên tập, trình duyệt, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử; chuyển cấp có thẩm quyền xem xét xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân gửi qua Cổng thông tin điện tử của Văn phòng;

- Giúp Chánh Văn phòng: Theo dõi thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; quản lý, cung cấp hồ sơ, tài liệu của Ban cán sự Đảng và Bí thư, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao

Tin liên quan