Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Hành chính - Tổ chức

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Hành chính - Tổ chức

*)  Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Công tác văn thư và lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước;

+ Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Công tác nội bộ Văn phòng: Về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức và người lao động; quản lý và thực hiện các chế độ chính sách; công tác hành chính; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý;

+ Là đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong xây dựng, theo dõi thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hoá công sở,...; phân công nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính, tại cơ quan Văn phòng;

+ Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan Văn phòng với các tổ chức đoàn thể; giúp việc các ban chỉ đạo, hội đồng của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ và các phòng chuyên môn, cá nhân có liên quan đảm bảo các điều kiện tổ chức thăm hỏi nhân các ngày Lễ, Tết, việc hiếu, hỷ, ốm đau,…. chúc mừng ngày truyền thống,… sau khi có ý kiến của Lãnh đạo UB, Lãnh đạo Văn phòng.

- Phối hợp đề xuất yêu cầu, đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan Văn phòng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan