Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Nội chính

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Nội chính

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; tôn giáo; dân tộc; nhân quyền; công tác thanh niên; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng;   

+ Tổng hợp tình hình kiến nghị, giải quyết kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc thực hiện các nội dung giám sát của HĐND tỉnh và các Uỷ ban của Quốc hội;

+ Giữ mối liên hệ công tác với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

+ Là đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ pháp chế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

+ Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan