Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Quản trị - Tài vụ

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Quản trị - Tài vụ

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Tài chính, tài sản của cơ quan Văn phòng được giao; lập dự toán chi ngân sách và kế hoạch mua sắm tài sản, kế hoạch cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp hàng năm; tổ chức thực hiện và quản lý việc chi tiêu ngân sách theo đúng quy định của nhà nước và của tỉnh;

+ Đảm bảo chế độ chính sách; phương tiện, điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật; công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

+ Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại phục vụ làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và cán bộ, chuyên viên Văn phòng theo chế độ, quy định hiện hành; 

+ Công tác trực hành chính, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt trong trụ sở cơ quan;

+ Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị của cơ quan; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, trang thiết bị của cơ quan, chống xuống cấp trụ sở;

+ Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo chế độ tự chủ của Văn phòng; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức rà soát phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tham mưu Lãnh đạo Văn phòng sắp xếp vị trí, bổ sung theo hướng hợp lý ở các lĩnh vực, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan