Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giao thông - Xây dựng

Giới thiệu chung chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn  
Phòng Giao thông - Xây dựng

*) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

+ Xây dựng; giao thông vận tải, trật tự an toàn giao thông;

+ Công tác quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cụm CN, tiểu thủ CN;

+ Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung, làm đầu mối tham mưu giúp Chánh Văn phòng phối hợp công tác với các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam; hoạt động của các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan