Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai, thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2304/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tin tức sự kiện  
Triển khai, thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2304/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tình ban hành Văn bản số 1626/UBND-KGVX về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 2304/BTTTT-THH ngày 29/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Nghiên cứu nội dung Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2304/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông (sao gửi kèm theo), căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/7/2021 để tổng hợp.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng hợp nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hướng dẫn số 2304/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét  xong trước ngày 20/8/2021.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giải pháp tại khoản 8, mục VI, Điều 1 Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh.​