Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - ...

Tin tức sự kiện  
Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX
Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.
Xem nội dung chi tiết Chỉ thị 08/CT-UBND 2021.8.19. Chi thi 08. KTXH 2021-2025.pdf