Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi tên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hành chính công tỉnh Hà Nam thành tr...

Đổi tên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hành chính công tỉnh Hà Nam thành trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND  về việc đổi tên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hành chính công tỉnh Hà Nam thành trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam
2462.QD.pdf Xem nội dung chi tiết Quyết định số 2462/QĐ-UBND