Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân công nhiệm vụ phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Phân công nhiệm vụ phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 353/TB-VPUB  về việc phân công nhiệm vụ phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
353.vp.pdf ​Xem nội dung chi tiết Thông báo số 353/TB-VPUB