Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân cơ quan văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân cơ quan văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-VPUB về việc Quy chế cung cấp thông tin cho công dân cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
248.vp.pdf Xem nội dung chi tiết Quyết định số 248/QĐ-VPUB​