Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ Tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 1668/QĐ-TTg về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Thủ Tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 1668/QĐ-TTg về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.
Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Thủ Tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 1668/QĐ-TTg về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp. Nội dung Quyết định nêu rõ: Chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được qui định tại Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2012 và giao Bộ Tư pháp trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và bổ sung tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp.