Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ có văn bản Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Bộ Nội vụ có văn bản Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức
Ngày 16 tháng 4 năm 2013 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/1013/TT-BNV V/v Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013. Tải văn bản xem chi tiết ở dưới.