Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.