Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.
 Xem nội dung chi tiết Quyết định số 30/2020/NĐ-CP ​ 2020.3.05. Nghi dinh 30_2020_ND-CP_05032020.Van thu luu tru.pdf