Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
26/07/2022
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1993/KH-UBND về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2022