Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 794/KH-VPUB về việc cải cách hành chính năm 2015

Nội dung Kế hoạch 794/KH-VPUB