Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 851/KH-VPUB về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Mời bạn xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây