Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ:

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Thông tư 05/2012/TT-BNV  ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bội Nội vụ qui định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (chi tiết xem tại file đính kèm)
Tin liên quan