Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 05 tháng 11 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Ngày 05 tháng 11 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung chỉ thị nêu rõ:
          1. Trong tổ chức việc cưới
- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu gia đình hai bên cùng tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).
- Không mời cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang dự tiệc cưới trong giờ hành chính.
- Không tổ chức tiệc cưới dài ngày, tổ chức ở nhiều nơi, nhiều lần; ở những địa điểm chi phí quá tốn kém ảnh hưởng tới đời sống chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công nhân viên chức.
- Không sử dụng công quỹ làm quà mừng lễ cưới.
 
2. Trong việc tổ chức tiếp đón khách của các cơ quan, đơn vị và thực hiện nếp sống văn hoá công sở:
- Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang uống rượu bia say; sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, bữa ăn trưa các ngày làm việc trong tuần và khi tham gia giao thông.
- Khi tiếp khách, trường hợp thật cần thiết có sử dụng rượu bia thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết định đó.
 
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện; đưa tiêu chuẩn thực hiện nếp sống văn hoá công sở, tổ chức việc cưới tiết kiệm, văn minh làm tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua, văn hóa hàng năm; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định trên trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới đối với vi phạm của cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý.
 
4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể nhân dân tham gia giám sát thực hiện Chỉ thị này gắn với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" góp phần thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012./.