Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1585/UBND-NC về việc chuyển Phòng Tiếp công dân từ Thanh tra tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1585/UBND-NC về việc chuyển Phòng Tiếp công dân từ Thanh tra tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh
CB-TH