Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động