Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 105/2012/NĐ-CP Quy định việc chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu từ trần

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Nghị định 105/2012/NĐ-CP Quy định việc chức lễ tang đối với cán bộ, công  chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu từ trần
Ngày 17 tháng12 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2012/NĐ-CP Về tổ chức lễ tang cán bộ, công  chức, viên chức. (Mở file đính kèm để xem nội dung của Nghị định trên)