Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Ngoại vụ  
17/06/2020
Ngày 12/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
16/06/2020
Ngày 12/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam