Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Ngoại vụ  
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày 27/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND Về việc công bố bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam
Tin liên quan