Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

Báo cáo kinh tế-xã hội  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành báo cáo số 84/BC-UBND về quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.