Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019

Báo cáo kinh tế-xã hội  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành báo cáo số 35/BC-UBND tỉnh về quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019.