Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan  
Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 từ ngày 15-10-1996 đến ngày 12-11-1996 đã ra Nghị quyết v/v chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh trong đó có Tỉnh Nam Hà được chia thành hai tỉnh là tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định.

 

Ngày 01/01/1997 Tỉnh Hà Nam tách ra từ tỉnh Nam Hà; ngày 30/12/1996 Văn phòng UBND tỉnh Nam Hà có thông báo số 65/VP10 giới thiệu mẫu dấu mới của HĐND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh  Hà Nam.

          Căn cứ Nghị định 156/HĐBT ban hành ngày 17/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng( nay là chính phủ) qui định chức  năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng UBND cấp tỉnh. Ngày 14/5/1999 UBND tỉnh  ban hành quyết định số 431/1999/QĐ-UB qui định cụ thể chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

          Ngày 27/3/2001 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2001/NĐ-CP về việc  tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và UBND quận, huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh, và quyết định đổi tên Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngày 25/4/2001 UBND tỉnh có quyết định 392/QĐ-UB v/v đổi tên Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.  

          Ngày 21/10/2004 UBND tỉnh có quyết định số 1413/2004/QĐ-UB về việc đổi tên Văn phòng  HĐND và UBND tỉnh Hà Nam thành Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam. Ngày 01/11/2004 Văn phòng thông báo mẫu dấu mới và chính thức hoạt động theo mấu dấu mới từ 01/11/2004. ​


Tin liên quan