Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%2C%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%2C%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%2C%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch  
26/12/2018
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc đổi tên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hành chính công tỉnh Hà Nam thành trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.
26/12/2012
Ngày 21/12/2012, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung Chỉ thị như sau:
25/12/2012
Ngày 17 tháng12 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2012/NĐ-CP Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. (Mở file đính kèm để xem nội dung của Nghị định trên)
31/10/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bội Nội vụ qui định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (chi tiết xem tại file đính kèm)