Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ Tổ chức bộ máy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Cơ quan Văn phòng Sơ đồ tổ chức  
Sơ đồ Tổ chức bộ máy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

 1. L​ãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2020.8.28 SO DO lANH DAO vp.PNG

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

2020.8. so do to chuc cac phong ban.dang.PNG 

TH
Tin liên quan