Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính