Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách  
Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương