Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gửi và nhận Văn bản điện tử thông qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”

Gửi và nhận Văn bản điện tử thông qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 1534/VPUB-CBTH ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc gửi và nhận Văn bản điện tử thông qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Theo đó, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không gửi Văn bản điện tử tới các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và ngược lại không nhận Văn bản điện tử từ các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh qua Hệ thống thư điện tử với tên miền hanam.gov.vn mà gửi và nhận Văn bản điện tử thông qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

CB-TH