Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng công trình cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Dự án xây dựng công trình cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Xây dựng công trình cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

3. Mục tiêu chính: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp để đáp ứng nhu cầu làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên viên Văn phòng.

4. Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng

5. Thời gian thực hiện: 2011 - 2012

6. Tổng mức đầu tư: 9.213,2 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

8. Tình trạng dự án: Đã triển khai xong và đang hoạt động tốt

Tin liên quan